Fűtésterv.hu

Általános Szolgáltatási Feltételek

1. Általános rendelkezések

Kérjük, figyelmesen olvassa el és ismerje meg a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmát, mielőtt megtekinti, használja a Weboldalt, illetve Ajánlatkérést küld a Weboldal segítségével, vagy más módon felkeres minket.
Azzal, hogy megtekinti, használja a Weboldalt, magára nézve korlátozás nélkül elfogadja az alábbiakban olvasható Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat. Ha nem kívánja elfogadni az alábbiakban leírtakat, kérjük függessze fel a Weboldal használatát.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérés elküldésekor a jelölő négyzet (checkbox) kipipálásával Ön  teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat, különösen annak 4., 5., és 6. pontját.  
A futesterv.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) az MFG Csoport Kft. internetes honlapja, amelyen az épületgépészeti tervezés egyes témáival és a Szolgáltatónál hirdető Mérnök(ök) szolgáltatásaival kapcsolatban ismerhet meg információkat az olvasó. 

A szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:
MFG Csoport Kft.
Adószám: 25769470-1-43
Levelezési cím, székhely: 1112 Budapest, Őrmezei út 29-37. G. lház IV/41.
Cégjegyzék szám: 01-09-288113
E-mail cím: info@futesterv.hu
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 9-től 17-ig, telefon: +36-30-839-6259

2. Definíciók

  1. Mérnök: az Ügyfélnek ajánlatot adó, illetve az ügyfélnek dolgozó vállalkozó vagy vállalkozás, aki a Mérnöki szolgáltatást végzi, és azért teljes körűen felelős.
  2. Mérnöki szolgáltatás: a különböző – általában csak Mérnök által végezhető – munkák és szolgáltatások összefoglaló neve, amelyeket a Mérnök végez. A Mérnöki szolgáltatás egy vagy több feladatból, feladatrészből is állhat. Mérnöki szolgáltatások többek között: gázterv készítés, hő- és áramlástechnikai méretezés, építészeti-műszaki tervezés, épületgépészeti tervezés, műszaki rajzolás, szakértés, műszaki számítások készítése, konzultáció, stb., és egyéb kapcsolódó teendők.
  3. Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Mérnöki szolgáltatást kíván igénybe venni, illetve arra vonatkozóan ajánlatot kér.
  4. Ajánlatkérés: az Ügyfél által kifejezett egyedi kérelem, amely egyedi árajánlat összeállítására irányul, a Mérnöki szolgáltatásra vonatkozóan.
  5. Weboldal: A futesterv.hu domainen és aldomainjein található, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak összessége.
  6. Szolgáltató: A Weboldal üzemeltetője, az MFG Csoport Kft. az 1. bekezdésben feltüntetett adatokkal.

3. A Weboldal tartalma

A Weboldalon található információk tájékoztatást hivatottak szolgálni. Szolgáltató fenntartja a jogot Weboldal tartalmának tetszőleges időpontban történő megváltoztatására, vonatkozik ez jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmára is. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a feltüntetett információk pontosak és naprakészek legyenek, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának használatából eredő kárért vagy hátrányért. A Weboldal tartalma és a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések közötti esetleges ellentmondás esetén a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal olyan okból, amelyért nem felelős, ideiglenesen elérhetetlenné válna. Szolgáltató a hozzáférést felfüggesztheti előzetes értesítés nélkül, karbantartási, vagy egyéb, rajta kívül álló olyan okból, amelyért nem felelős. A Weboldal üzemeltetése során kukacok (cookie-k) vannak alkalmazva, e mellett a látogatók IP címe is eltárolásra kerülhet.

4. Ajánlatkérés

A Weboldalon feltüntetett információk és árak nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak. Árajánlatnak csak az e-mailben megküldött ajánlatok számítanak. A Ptk. szerinti ajánlati kötöttség az e-mailben ajánlatot tevő Mérnökre vonatkozik, Szolgáltatóra nem. Szolgáltató az épületgépészeti munkákra vonatkozóan árajánlatokat nem küld, mivel az árajánlatokat a Weboldalon hirdető Mérnök küldi el közvetlenül az Ügyfél részére. A hirdető Mérnökök nem vállalnak kötelezettséget Árajánlatok összeállítására, küldésére.
Szolgáltató és Mérnökök fenntartják a jogot bizonyos Ajánlatkérések, megkeresések indoklás nélküli figyelmen kívül hagyására, elutasítására.
Üzletpolitikánk szerint az ingatlan tulajdonosa és az Ügyfél ugyanaz a természetes vagy jogi személy kell hogy legyen. A nem saját tulajdonú ingatlanra vonatkozó tervezési megkeresések visszautasításra kerülhetnek.

5. A szolgáltatás

A Szolgáltató közvetítési tevékenységet végez, amelynek célja, hogy a Mérnök és az Ügyfél között létrejöjjön a Mérnöki szolgáltatás elvégzésére irányuló Egyedi Szerződés, a Mérnök által megtörténjen a Mérnöki szolgáltatás teljesítése, összhangban az Egyedi Szerződésben foglaltakkal. A Weboldalon feltüntetett Mérnöki szolgáltatást közvetlenül a Szolgáltató partnere, a Mérnök végzi az Ügyfél részére. Az Ügyfél a Mérnöki szolgáltatásért a Mérnök felé tartozik elszámolással, a köztük létrejött Egyedi Szerződésnek megfelelően. Szolgáltatóval szemben a Mérnöki szolgáltatással, így különösen, de nem kizárólagosan: a Mérnök tevékenységével, tevésével, nem tevésével, mulasztásával kapcsolatban igényt az Ügyfél nem érvényesíthet. Szolgáltató tehát a Mérnöki szolgáltatással kapcsolatos bármiféle igényérvényesítési lehetőséget kizár, ezt az Ügyfél megérti és elfogadja.
Az ajánlatkérő, megrendelő, üzenetküldő űrlapokkal elküldött megkeresések nem minősülnek szerződéskötésnek. A Weboldalon feltüntetett  Mérnöki szolgáltatást közvetlenül a Mérnök végzi az Ügyfél részére. Az Ügyfél a Mérnöki szolgáltatásért a Mérnök felé tartozik elszámolással, a köztük létrejött egyedi szerződésnek (továbbiakban: Egyedi Szerződés) megfelelően. A Mérnöki szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötése a Mérnök és az Ügyfél között történik, ha a feltételekben kölcsönösen megegyeznek. Szolgáltató Mérnöki szolgáltatást, épületgépészeti tervezési tevékenységet nem végez, és az Ügyféllel nem köt Mérnöki szolgáltatásra vonatkozó szerződést.

6. Felelősség

Szolgáltató kizárja minden felelősségét a Mérnöki szolgáltatással kapcsolatban, mivel azt nem Szolgáltató végzi. Teljes mértékben a Mérnököt terheli a felelősség Mérnöki szolgáltatás elvégzéséért, a Mérnöki szolgáltatással kapcsolatos jogkövetkezményekért, szavatossági, kártérítési igényekért, így különösen, de nem kizárólagosan a Mérnököt terheli a felelősség a tervezési munka elvégzéséért, az Ügyféllel egyeztetett határidők betartásáért, annak szakmai színvonaláért, a jogszabályi előírások betartásáért; a szavatossági jogok, kártérítési követelések kizárólag a Mérnökkel szemben érvényesíthetőek.
Szolgáltató a panaszos ügyek kivzsgálásával nem foglalkozik, mivel a Mérnöki szolgáltatásban és ezzel összefüggésben a tervezésre vonatkozó jogviszonyban nem részes.

7. Elállás, felmondás

Miután a Mérnöki szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés az Ügyfél és a Mérnök között létrejött, az Ügyfél 14 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni a megkötött Egyedi Szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló Egyedi Szerződés alapján a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Ha az Ügyfél kérte, hogy a felmondási határidőn belül (14 nap) kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén az Ügyfél köteles megtéríteni a Mérnök számára az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Mérnök visszatéríti az Ügyfél által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
Ha a Mérnöki szolgáltatás egészét teljesítette a Mérnök, az Ügyfél teljes díjfizetési kötelezettséggel tartozik, a Mérnök és az Ügyfél között létrejött Egyedi Szerződésnek megfelelően.
Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Mérnöknek. Ebből a célból felhasználhatja a „Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet” 2. melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ha az Ügyfél eláll a Mérnök és az Ügyfél közötti Egyedi Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Mérnök visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Az oldalt szerkeszti
Goda János
okl. gépészmérnök
Vladár Péter
okl. gépészmérnök
Gali András
okl. építészmérnök
futesterv.hu © 2024 Minden jog fenntartva.